ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
สถาบันวิจัยญาณสังวร

โครงการ เรื่อง “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณ ประจำปี 2560

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณประจำปี 2560 และการใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ (NRMS)”  สถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ณ ห้องประชุม โรงแรมเดอะเล็คกาซี่ ถนนงามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี  วันที่ 21-23 กันยายน 2558