ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
สถาบันวิจัยญาณสังวร

ขอให้ดำเนินการจัดทำคำชี้แจงงบประมาณด้านการวิจัย ประจำปี ๒๕๖๓

ตามที่ท่านได้ดำเนินการเสนอขอรับงบประมาณแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ขั้นตอนการดำเนินงานในการของบประมาณด้านการวิจัยยังไม่แล้วเสร็จ โดยทางสถาบันวิจัยญาณสังวร ต้องดำเนินการจัดทำข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการ  การอุดมศึกษาและสำนักงบประมาณต่อไป และเพื่อให้ข้อมูลงบประมาณด้านการวิจัยถูกต้องและสอดคล้องกับการเสนอขอรับงบประมาณแผนบูรณาการด้านการวิจัยและนวัตกรรม ๒๕๖๓ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ในการนี้ทางสถาบันวิจัยญาณสังวร ขอให้ท่านในฐานะผู้อำนวยการแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม รวบรวมการจัดทำคำชี้แจงการของบบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ทั้งในส่วนของแผนบูรณาการ และภายใต้แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม โดยสามารถโหลดตัวอย่างและแบบการจัดทำคำชี้แจงงบประมาณด้านการวิจัยได้ที่ http://yri.mbu.ac.th/ หัวข้อ “ข่าวสารงานวิจัย” โดยให้ผู้อำนวยการแผนเป็นผู้ตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้องของแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม และได้โปรดส่งไฟล์ข้อมูลไปที่ YNSV_research.mbu@hotmail.com ภายในวันอังคารที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เพื่อสถาบันวิจัยญาณสังวรจะได้รวบรวมข้อมูลเสนอตามขั้นตอนต่อไป

 

 

แบบฟอร์มคำชี้แจงการเสนอของบประมาณ 2563