ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
สถาบันวิจัยญาณสังวร

ข่าวสารสถาบันวิจัย
  • แจ้งการจัดส่งข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐเพื่อเสนอของบประมาณประจำปี พ.ศ.2560 มิถุนายน 2, 2015
    บุคลากรท่านใดประสงค์ขอทุนงบประมาณการวิจัย โปรดส่งข้อเสนอโครงการวิจัยประกอบการของบประมาณประจำปี 2560 ตามแบบฟอร์ม ว-1ด. ภายใต้กรอบวิจัยและเกณฑ์การพิจารณาดังนี้ 1) นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ.2555- 2559) 2) กรอบวิจัยสถาบันวิจัยญาณสังวร 3) เงื่อนไข / ข้อกำหนด ปรากฏตามเอกสารแนบ แล้วส่งมายังสถาบันวิจัยญาณสังวร ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2558
บทความ
  • กรกฎาคม 4, 2015 Webmaster MBU

                 ...