ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
สถาบันวิจัยญาณสังวร

phusit.wo

สถาบันวิจัยญาณสังวรเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลด้านการวิจัย โดยในแต่ละปีสถาบันวิจัยฯ  จะดำเนินการส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ต่อสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อพิจารณาตามกระบวนการการของบประมาณด้านการวิจัยในแต่ละปีงบประมาณ โดยระยะเวลาในการส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ NRMS ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ของทุกปี

ในการนี้เพื่อให้การของบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด จึงขอความอนุเคราะห์จากท่าน ได้โปรดแจ้งเวียนหนังสือการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยแก่บุคลากรในหน่วยงานของท่านได้ทราบ และบุคลากรท่านใดประสงค์ขอทุนงบประมาณการวิจัย  โปรดส่งข้อเสนอโครงการวิจัยประกอบการของบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ ตามแบบฟอร์ม research project หรือ research program ภายใต้กรอบวิจัยและเกณฑ์การพิจารณาดังนี้ 

ปรากฏตามเอกสารแนบ แล้วส่งมายังสถาบันวิจัยญาณสังวร จำนวน ๕ ชุดภายในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๓๐ น. เพื่อทางสถาบันวิจัยญาณสังวร จะได้พิจารณาตามกระบวนการของสถาบันวิจัยฯ ต่อไป

แจ้งการจัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

สถาบันวิจัยญาณสังวร ได้จัดเตรียมโครงการฝึกอบรมการทำวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น เพื่อเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จึงขอให้ผู้ที่มีความสนใจและมีความต้องการในการทำวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน และท้องถิ่น ได้เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยประกอบการของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ในแบบฟอร์ม ว๑-ด. สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.yri.mbu.ac.th แล้วส่งมายังสถาบันวิจัยญาณสังวร ภายในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ จำนวน ๕ ชุด เพื่อทางสถาบันวิจัยญาณสังวร จักได้พิจารณาตามกระบวนการ และผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากทางสถาบันวิจัยฯ จะต้องเข้าร่วมโครงการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ ณ โรงแรมเดอะแล็คกาซี่ จังหวัดนนทบุรี ต่อไป

แจ้งการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปี 2561

สถาบันวิจัยญาณสังวร  ได้จัดเตรียมการสัมมนาอบรมการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยของคณาจารย์  /  นักวิจัย  ซึ่งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  เพื่อเสนอของบประมาณ  ประจำปี  ๒๕๖๑  จึงขอความอนุเคราะห์จากท่าน  ได้โปรดแจ้งเวียนหนังสือการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยแก่บุคลากรในหน่วยงานของท่านได้ทราบ  และบุคลากรท่านใดประสงค์ขอทุนงบประมาณการวิจัย  โปรดส่งข้อเสนอโครงการวิจัยประกอบการของบประมาณประจำปี  ๒๕๖๑  ตามแบบฟอร์ม  ว๑  –  ด  ภายใต้กรอบวิจัยและเกณฑ์การพิจารณาดังนี้  ๑)  นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติฉบับที่  ๙  (พ.ศ.๒๕๖๐  –  ๒๕๖๔)  แต่เนื่องจากนโยบายดังกล่าวยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ  จึงให้ใช้นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติฉบับที่  ๘  (พ.ศ.๒๕๕๕  –  ๒๕๕๙)  ไปพลางก่อน  ๒)  กรอบวิจัยสถาบันวิจัยญาณสังวร  ๓)  เงื่อนไข  /  ข้อกำหนด  ปรากฏตามเอกสารแนบ  แล้วส่งมายังสถาบันวิจัยญาณสังวร  ภายในวันที่  ๒๕  พฤษภาคม  ๒๕๕๙  จำนวน  ๕  ชุด  เพื่อทางสถาบันวิจัยญาณสังวร  จะได้พิจารณาตามกระบวนการ  และเสนอสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  (วช.)  ต่อไป

แบบ-ว1-ด.-61

กรอบการวิจัยปี-61

โครงการสัมมนาวิจัย เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ให้มีผลงานวิจัยตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 17-19 ก.พ.59

 

ดร.วสิฐพัชร์ วาฤทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ประธานเปิดโครงการสัมมนาวิจัย เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ให้มีผลงานวิจัยตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระว่างวันที่ 17 – 19 กุมภาพันธ์ 2559

 

« 2 ของ 4 »

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร PDCA ในระบบการวิจัย

พระราชบัณฑิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประธานพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมหลักสูตร PDCA ในระบบงานวิจัย   ระหว่างวันที่ 10 – 12 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมเดอะเล็คกาซี่ นนทบุรี        พระมหาทองเชิด กตปุญโญ,ผศ.ดร. ผอ.สถาบันวิจัยญาณสังวรกล่าวรายงาน

« 1 ของ 7 »

การเขียน มคอ,3 – มคอ,7 ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 5 – 7 กุมภาพันธ์ 2559

พระราชบัณฑิต  อธิการบดี  ประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเขียน มคอ,3 – มคอ,7 ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  ระหว่างวันที่  5 – 7 กุมภาพันธ์ 2559  ณ โรงแรมเดอะเล็คกาซี่  นนทบุรี

« 1 ของ 4 »

วารสารวิชาการปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2558)

บทความวิจัย

1. บทบาทของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครปฐมที่มีต่อการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม

มานพ   นักการเรียน

2. การฝึกจิตเพื่อควบคุมและพัฒนาตนตามหลักพระพุทธศาสนา

ศิริพร  บุญชัยเสถียร

3. รูปแบบการประชาสัมพันธ์ตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาท

ประชัน  ชะชิกุล

4. ระบบบริหารเพื่องส่งเสริมสุขภาะอนามัยในโรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดตาก

ศศิรฐา  แข็งเขตกรณ์

5. รูปแบบการบริหารงานห้องสมุดตามแนวพุทธธรรม

ไขแสง  พุฒชูชื่น

6. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการกำกับตนเองในการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เยาวภา  แสนเขียว

 

บทความวิชาการ

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรระดับบุคคลและตัวแปรระดับกลุ่ม

สุวิมล  ติรการนันท์

วารสารวิชาการปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2558)

 

1. การบริหารจัดการโฮมสเตย์เพื่อรักษาความเป็นเอกลักษณ์และเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนลุ่มน้ำแม่กลอง

พระครูศรีปริยัติวิธาน และคณะ

2. การพัฒนารูปแบบการบริหารการศึกษาที่มีประสิทธิผลตามพุทธวิธีบริหารของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 2

พระมหาสุพจน์  สุเมโธ

3. นาคในคัมภีร์พระพุทธศาสนา : บ่อเกิดและอิทธิพลที่มีต่อวัฒนธรรมไทย

จำนง  คันธิก

4. การเตรียมความพร้อมของแม่ชีไทยสู่การเปลี่ยนแปลงของประชาคมอาเซียน ปี 2558

แม่ชีสุนีย์  เนียมสวัสดิ์ และคณะ

5. การสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่บทเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

สุคนทิพย์  สุภาจันทร์

6. การพัฒนาองค์ประกอบและตัวชี้วัดความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

บุญส่ง  ทองเอียง