ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
สถาบันวิจัยญาณสังวร

ชูชาติ บุตรเพ็ง

เชิญร่วมงานการประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติ ครั้งที่ ๒

สถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตร้อยเอ็ด สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สถาบันพัฒนานักวิจัยแห่งประเทศไทย (สพว.) และมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาของพระภิกษุสามเณรล้านนา (มศภ.) จัดการประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติครั้งที่ ๒ เรื่อง “การขับเคลื่อนงานวิจัยทางด้านพระพุทธศาสนาสู่ยุคเปลี่ยนผ่าน”

yri05035802

รายละเอียดกำหนดการ