ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
สถาบันวิจัยญาณสังวร

webmaster

โครงการ "การออกแบบเครื่องมือการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง และการเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมกับงานวิจัย"

พระมหาทองเชิด กตปุญโญ,ผศ.ดร. ผอ.สถาบันวิจัยญาณสังวร และ
ดร,วสิฐพัชร์ วาฤทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา เปิดการอบรม เรื่อง “การออกแบบเครื่องมือการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง และการเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมกับงานวิจัย” วันที่ 16-20 พฤศจิกายน 2558 ณ เดอะเล็คกาซี่ นนทบุรี

« 1 ของ 6 »

โครงการวิจัยนำร่อง รุ่นที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างมาตรฐานภาระงานทางวิชาการในการทำวิจัยของอาจารย์ประจำหลักสูตร

พระเมธาวินัยรส,ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประธานพิธีเปิด โครงการวิจัยนำร่อง รุ่นที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างมาตรฐานภาระงานทางวิชาการในการทำวิจัยของอาจารย์ประจำหลักสูตร ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วันที่ 20-22 ตุลาคม 2558 และกล่าวรายงานโดย พระมหาทองเชิด กตปุญโญ,ผศ,ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยญาณสังวร

« 1 ของ 3 »

 

แจ้งการจัดส่งข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐเพื่อเสนอของบประมาณประจำปี พ.ศ.2560

บุคลากรท่านใดประสงค์ขอทุนงบประมาณการวิจัย โปรดส่งข้อเสนอโครงการวิจัยประกอบการของบประมาณประจำปี 2560 ตามแบบฟอร์ม ว-1ด. ภายใต้กรอบวิจัยและเกณฑ์การพิจารณาดังนี้ 1) นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ.2555- 2559) 2) กรอบวิจัยสถาบันวิจัยญาณสังวร 3) เงื่อนไข / ข้อกำหนด ปรากฏตามเอกสารแนบ แล้วส่งมายังสถาบันวิจัยญาณสังวร ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2558

วารสารวิชาการปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2557)

yri_0502

1.พระฐิตะวงษ์ อนุตฺตโร 2.มานพ นักการเรียน 3.ไพโรจน์ บัวสุข 4.ดร.พัชรี 5.อรอุมา เลาหพิบูลย์กุล ปรับแก้ไขแล้ว 6.จิราภรณ์ ผันสว่าง

วารสารวิชาการปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2557)

yri_0501

1.พระครูปลัดสุวัฒนเมธาคุณ,ดร 2 วรเทพ เวียงแก 3 พ.ต.อ.ดร. วนิชย์ 4 เกษมสันต์ บุญเมือง 5 ผศ.ดร.เมธาพันธ์ 6 นางสาวสุคนธ์ทิพย์ สุภาจันทร์

วารสารวิชาการปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2556)

yri_0402

ผศ.ดร.เกษสุนีย์ บำรุงจิตต์ ผศ.ดร.แหวนทอง บุญคำ พระครูปลัดสัมพิพัฒนวราจารย์ พระครูสิริธรรมนิเทศ อ.อภิญญา เงินดี อ.อุดมพร ชั้นไพบูลย์