ปรัชญา

ปรัชญา

วิจยา  สพฺพกิจฺจานวฑฺฒนฏฺฐานา

การวิจัยเป็นรากฐานแห่งการพัฒนาทุกชนิด

The research is the best bases for

every type of works  development.